Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Hva er foreldelsesfristen på en faktura?

Dersom du har mottatt purring på en gammel faktura som du ikke kjenner til eller som du mener er betalt, men hvor du ikke finner kvitteringen, så kan det være at fakturaen er foreldet. I denne artikkelen tar vi for oss lovverket som omhandler foreldelse av fakturakrav. Så når foreldes en faktura?

Faktura på et kjøp av varer eller tjenester, hvor kravet ikke er sikret med gjeldsbrev foreldes etter 3 år. Foreldelsen kan avbrytes ved erkjennelse, rettslige skritt, samt en del andre spesielle omstendigheter.

Det er datoen kreditor tidligst kunne kreve betaling som er utgangspunktet for foreldelse, ikke når kreditor valgte å fakturere. Dette betyr at dersom kreditor somler med å fakturere, så fører dette ikke til at foreldelsesdatoen forskyves.

Dersom skyldner erkjenner gjelden på fakturaen, enten ved direkte erkjennelse slik som løfte om betaling eller ved å betale avdrag på gjelden, eventuelt på annen måte utrykke seg slik at dette må tolkes som erkjennelse av gjelden, så avbrytes foreldelsesfristen. Det løper da nye 3 år fra denne datoen gjelden ble erkjent.

Dersom skyldner delvis tvister en faktura og betaler den delen av fakturaen som ikke er omtvistet, samt at det er på det rene at den resterende gjelden ikke erkjennes, så er en slik betaling ikke erkjennelse av restbetalingen. Dette bør skyldner uttrykkelig påpeke i forbindelse med betalingen for å unngå senere uklarheter vedrørende foreldelse av tvistesummen.

Hva betyr det at en faktura er foreldet?

Når en faktura er foreldet, så har kreditor mistet sin rette til å kreve oppgjør. Gjelden kan dermed ikke lenger kreves inn via inkasso eller rettssystemet.

Selv om gjelden er foreldet, så har kreditor rett til å beholde en eventuell innbetaling, så lenge denne ikke er fremprovosert med trusler om rettslige skritt eller igangsetting av dette, etter foreldelsen. Kreditor har også rett til å nekte skyldner å handle på kreditt før den foreldete gjelden er betalt.

Når en faktura er foreldet, så foreldes også påløpte forsinkelsesrenter og eventuelle inkassoomkostninger.

Foreldelse av faktura kan avbrytes ved rettslige skritt.

Dersom det igangsettes rettslige skritt på fakturagjeld før foreldelse nås, så avbryter dette foreldelsen. Det vil da begynne å løpe en ny foreldelsesfrist på 10 år fra den dato rettskrittet ble gjennomført. Slike rettskritt kan være forliksklage, begjæring om utlegg, tvangssalg og lignende.

Selv om gjelden er sikret mot foreldelse ved slike rettslige skritt, så foreldes senere påløpte renter etter 3 år, vel og merke dersom skyldner ikke erkjenner gjelden underveis. Dersom kreditor skal sikre seg renter for en lengre periode, så må det dermed igangsettes rettslige skritt hvert tredje år dersom skyldner ikke erkjenner gjelden i mellomtiden.

Foreldelse avbrytes dersom saken bringes inn til Forbrukerklageutvalget eller klagenemnd.

Dersom tvist om en faktura bringes inn for en klagenemnd eller forbrukerklageutvalget, så avbrytes foreldelse på fakturaen.

Dette gjelder imidlertid ikke dersom saken bringes inn for Finansklagenemnda Inkasso (Inkassoklagenemnda) da disse kun behandler spørsmålet om rettmessigheten på inkassoomkostninger. Selve hovedkravet, med andre ord fakturaen, kan det fortsatt igangsettes rettslige skritt på selv om tvist om inkassosalæret ligger hos klagenemnda. Dermed er det ikke grunnlag for at dette skal avbryte foreldelsen på fakturaen.

Hva skjer i forhold til forledelses av en faktura dersom jeg rømmer fra landet?

Dersom du flytter fra landet så kan det normalt ikke igangsettes rettslige skritt i Norge. Dette gjelder selv om du ikke har kjent adresse i Norge.

Dersom kreditor ikke har kunnet sikret seg mot foreldelse fordi skyldner har flyttet til utlandet etter at fordringen oppstod, så utsettes foreldelsesfristen med inntil ti år. Når foreldelsen av fakturaen er forskjøvet på dette grunnlaget, så foreldes kravet ett år etter at skyldner igjen bosatt seg i Norge og kreditor fikk eller burde ha skaffet seg denne kunnskapen.

Dette betyr at dersom skyldner bosetter seg i utlandet i mer enn 10 år og kreditor ikke forfølger kravet i det landet som skyldner har bosatt seg, så foreldes fakturaen uansett.

Vær oppmerksom på at i enkelte forhold så kan det avholdes utleggsforretning på en faktura som ikke er omtvistet, ved å sende en utleggsforretning til namsmannen, selv om skyldner ikke er bosatt i Norge. Dette gjelder for skyldnere som fortsatt har inntekt i Norge, typisk trygd fra NAV, eller formuesgoder i Norge. Dette kan slik vi tolker det anses som et fristavbrytende tiltak.

Gjeldsbrev om pengelån foreldes etter 10 år.

Denne artikkelen gjelder foreldelse av fakturaer. Vi nevner likevel at for gjeldsbrev om pengelån så er foreldelsesfristen 10 år fra misligholdet oppstod. Foreldelse av brytes forøvrig også her ved erkjennelse og da løper det 10 nye år.

Senere påløpte renter (renter påløpt etter misligholdet oppstod) foreldes imidlertid etter 3 år.

Foreldelse kan inntre før det er gått 3 år fra fakturaens forfall.

Som vi tidligere har vært inne på så er det det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse som er utgangspunktet for foreldelse.

Dersom det for eksempel foreligger en avtale om månedlig fakturering sliksom ved et telefonabonnement eller strømabonnement, så medfører dette at det er avtalt en forfallsdato så lenge kreditor forholder seg til denne avtalen. Dette gjelder selv om forbruket av varen eller tjenesten har skjedd tidligere, da utsatt fakturering er avtalt i avtale eller vilkår. I slike tilfeller er det faktura forfall som er utgangspunktet for beregning av 3 års foreldelse.

Dersom du har hatt bilen på verksted, så kan kreditor kreve betaling når du henter bilen. Dersom kreditor ikke gjør dette og venter i lang tid før det sendes faktura, så påvirker dette ikke din betalingsplikt, men foreldelsesfristen på 3 år løper fra den dato du hentet bilen, og ikke forfallsdato på fakturaen.

Det fremgår av forarbeidene av foreldelsesloven at lovteksten er bevist valgt. Dette for å unngå at kreditor kan forskyve foreldelsesdatoen ved å somle med å sende faktura.


Copyrighted content. All Rights Reserved.